Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met van Asselt Boomverzorging  (KvK nummer: 52555879), Watervalweg 120, 3851 VD, Ermelo (www.vanasseltboomverzorging.nl)

 

Grondslag gegevensverwerking

Van Asselt Boomverzorging verwerkt u persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG-wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen.

 • Toestemming van de betrokken persoon (overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst (marketingbelang)
 • Noodzaak voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst)

 

Doeleinden gegevensverwerking

 • Het aanbieden en uitvoeren van overeenkomsten, diensten en transacties
 • U te kunnen bellen, e-mailen  indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Het afhandelen van u betaling
 • Uitvoeren van administratieve handelingen , zoals het uitvoeren van onze boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst
 • Relatiebeheer
 • Sollicitatieprocedure
 • Aanbiedingen

Graag maakt Van Asselt Boomverzorging u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak en/of dienst te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. U bent niet verplicht om ons u persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.


Delen van persoonsgegevens met derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij u persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die materialen en/of producten aan ons toeleveren of die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en eventuele uitzendkrachten.


Gegevensbeveiliging

Van Asselt Boomverzorging neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens. Denkt u hierbij aan beveiligingssoftware op al onze devices, versleutelde vergrendeling op de server en een ssl-certificaat voor onze website.

Van Asselt boomverzorging maakt met haar website gebruik van de webhosting van Haagen internet, Fredrik Hendriklaan 38, 3851 XB, Ermelo als webhostingpartij. U gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.


Bewaren gegevens

Indien u bij ons een offerte heeft opgevraagd, maar geen klant bij ons bent geworden, zullen wij u gegevens bewaren om u in de toekomst bij aanvraag van een eventuele volgende offerte sneller van dienst te kunnen zijn.

Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij u persoonsgegevens verwijderen.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren voor mogelijke toekomstige samenwerkingen.


Recht inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien.  Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of het stopzetten hiervan. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een andere partij.

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen  en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@vanasseltboomverzorging.nl of telefonisch via 06-50575541. Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar de wettelijke standaarden voorgaande de gegevens aan te passen en/of te verwijderen.

 

Wijzigingen en recht te openbaren

Van Asselt Boomverzorging behoudt zich het recht voor om wijziging aan te brengen in deze privacyverklaring. Van Asselt Boomverzorging behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek om de rechten, eigendom of veiligheid van Van Asselt Boomverzorging te beschermen. Daarbij trachten wij altijd u recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Gepubliceerd op 24.5.2018

 

 


VAN ASSELT BOOMVERZORGING    I    WATERVALWEG 120    I    3851 VD ERMELO    I    T 06-50575541   I    INFO@VANASSELTBOOMVERZORGING.NL   I    PRIVACY VERKLARING